Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2023 r.

Prosimy o uważne przeczytanie tych warunków przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Moneta Edex Ai czarne logo

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane na następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

  • Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
  • Kraj odnosi się do: Wielka Brytania
  • Spółka (określana w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasza”) odnosi się do Coin Edex Ai.
  • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Usługa odnosi się do Witryny.
  • Regulamin (zwany również „Regulaminem”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.
  • Usługa mediów społecznościowych strony trzeciej oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Usługę.
  • Strona internetowa odnosi się do Coin Edex Ai, dostępnej pod adresem coinedexai.com.
  • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Podziękowanie

Są to Warunki korzystania z Serwisu i umowa, która funkcjonuje pomiędzy Użytkownikiem a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Serwisu.

Dostęp i korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, nie może uzyskać dostępu do Usługi.

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala na korzystanie z Serwisu osobom poniżej 18 roku życia.

Dostęp i korzystanie z Usługi jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem przez Użytkownika Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę.

Spółka nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków.

Po rozwiązaniu umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi ustanie natychmiast.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie może ponieść Użytkownik, całkowita odpowiedzialność Spółki i każdego z jej dostawców na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w związku z powyższym będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie dokonał żadnego zakupu za pośrednictwem Serwisu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, ale nie tylko, szkody za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwanie działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre stany nie dopuszczają wyłączenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.

„AS IS” i „AS AVAILABLE” Disclaimer

Usługa jest dostarczana Użytkownikowi „AS IS” i „AS AVAILABLE” oraz z wszelkimi wadami i usterkami bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma, w imieniu własnym i swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, a także gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z jej dostawców nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Serwis, jego serwery, zawartość lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, timebombów lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczenie obowiązujących praw ustawowych konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlegają prawu Kraju, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów dotyczących Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym zamieszkuje.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) użytkownik nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) Użytkownik nie jest wymieniony na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych dotyczącej stron zakazanych lub ograniczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele tego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Odstępstwo

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie, nieskorzystanie z prawa lub niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpłynie na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

Tłumaczenie ustne

Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go użytkownikowi w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że w przypadku sporu decydujące znaczenie ma oryginalny tekst angielski.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, podejmiemy rozsądne starania, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z Naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować: